تست فشار هیدرو استاتیک

تست فشار هیدرو استاتیک

آن دسته از لوله و اتصالات  پلیمری مانند پلی اتیلن و پلی پروپیلن و یا لوله های پی وی سی که سیالات و یا آب در آن ها با فشار عبور خواهد کرد، آزمون مهم و حیاتی به نام مقاومت به فشار هیدرواستاتیک روی آن ها انجام خواهد شد.

عدم توجه به تست هیدرواستاتک در لوله ها و یا مقاومت لوله ها به فشار هیدروستاتیک  می تواند منجر به صدمات بسیار زیادی شود. فرض کنید لوله ای مطابق مشخصات تولید شده و اعلام شده در حداکثر فشار کاربری مورد استفاده قرار گیرد ولی عدم انجام تست فشار هیدروستاتیک و یا اشتباه در انجام آن سبب شده است که پس از مدتی از استفاده در خاک و یا ساختمان ها دچار نشتی و ترکیدگی شده است. هزینه های بسیار زیادی باید برای جبران خسارات وارد شده صورت پذیرد. لذا با انجام تست فشار هیدرواستاتیک در لوله و اتصالات می توان از صدمات مالی و حتی جانی جلوگیری کرد.

آزمون تست فشار هیدروستاتیک لوله های PE-X

در تست فشار هیدروستاتیک لوله، برای دوره زمانی خاصی لوله یا اتصال در معرض فشار داخلی هیدرواستاتیک در دمای خاصی به مقدار ثابت قرار می گیرد. این فشار هیدرواستاتیک توسط آب با دمای معین تامین می شود.

در لوله های کامپوزیتی PE-X/Al/PE-X، اندازه هر لایه (قطر و ضخامت) و خواص مکانیکی (مدول الاستیسیته و نسبت پواسون) نقش اصلی را در تحمل فشار هیدرواستاتیک طولانی مدت لوله ایفا می کند. همچنین، نوع جوش، کیفیت و درجه لایه آلومینیوم به طور موثر بر فشار هیدرواستاتیک طولانی مدت لوله تأثیر می گذارد.

برای‌ لوله‌های‌ تلفیقی‌ نوع M (آلومینیوم بـا لایـه‌ داخلـی‌ PE-X یـا PE-RT)، نقـاط کنترلـی‌ آزمـون فشـار هیدروستاتیک‌ برای‌ لوله‌های‌ دارای‌ منحنی‌ مرجع‌ باید از منحنی‌ مرجع‌ استخراج شود و آزمون برای‌ لوله‌های‌ فاقد منحنی‌ مرجع‌ که‌ دارای‌ رده کاربری‌ ۵ و فشار کاری‌ ١٠ بار هستند، باید مطابق‌ جدول زیر انجام شود.

روش آزمون مطابق‌ استاندارد ملی‌ ایران شماره ١۶٣٧۶می‌باشد. طول آزاد آزمونه‌ باید حداقل‌ ١٠ برابـر قطـر خارجی‌ باشد، به‌ طوری‌ که‌ کوچک‌ تر از ٢۵٠ میلیمتر نباشد. زمانیکه‌ آزمون در حمام آب انجـام مـی‌شـود، بـه‌ ٢ ساعت‌ و زمانیکه‌ در آون هوا انجام می‌شود به‌ ۴ ساعت‌ هم‌دمایی‌ نیاز دارد. در مدت آزمون و پس‌ از آن لوله‌ها نباید دچار ترکیدگی‌، لایه‌ لایه‌ شدن و نشتی‌ شوند.