تست جدایش لایه ها برای لوله‌های‌ چند لایه‌ نوع M

هدف این آزمون بررسی مقاومت چسب موجود در لایه میانی لوله پنج لایه است که توسط واحد کنترل کیفیت شرکت آرم پلاستیک نگار یزد انجام می گردد.

آزمون بررسی‌ مقاومت‌ چسبندگی

در این‌ آزمون، حداقل‌ ۵ حلقه‌ با طول ۱۰mm از لوله‌ را به‌ گونه‌ای‌ برش بزنید که‌ دو طرف حلقه‌ عمود بر محور لوله‌ باشد. سپس‌ با یک‌ وسیله‌ مناسب‌ لایه‌ خارجی‌ لوله‌ و آلومینیوم را از نقطه‌ مقابل‌ جوش به‌ اندازه ۵mm جدا کنید. سپس‌ آزمونه‌ را مطـابق‌ شـکل‌ در دسـتگاه کشش‌ قرار دهید و لایه‌ خارجی‌ لوله‌ و آلومینیوم را در دمای‌ (٢C±٢٣) و با سرعت‌ ۵۰mm/min از لایـه‌ داخلی‌ جدا کنید. قطر میله‌ نگهدارنده هر آزمونه‌ باید %۹۵ قطر داخلی‌ لوله‌ باشد. نمودار نیروی‌ چسبندگی‌ را ثبت‌ کنید. نیرو در هیچ‌ نقطه‌ای‌ نباید کمتر از ۴٠ نیوتن‌ باشد.

شماتیک‌ آزمونه‌ برای‌ آزمون جدایش‌ لایه‌ها