بررسی‌ جوش لوله‌ها با جوش روی‌ هم‌ توسط‌ میکروسکوپ

بازرسی جوش فرآیندی است که در آن جوش‌ها از نظر کیفیت، استحکام، ایمنی و تعدادی از عوامل مهم دیگر بررسی می‌شوند.

آزمون بررسی جوش ها

شرکت آرم پلاستیک نگار یزد با بهره گیری از کارشناسان مجرب خود و انجام تست بررسی جوش لوله ها کیفیت محصولات خود را تضمین می کند.

در این آزمون وضعیت‌ جوش لوله‌ها با جوش روی‌ هم‌ باید توسط‌ میکروسکوپ با بزرگنمایی‌ حداقل‌ ۴٠، مورد بررسی‌ قـرار گیرد.

منطقه‌ جوش خورده‌ی لایه‌ آلومینیم‌ باید در وسط‌ منطقه‌ همپوشانی‌ این‌ لایه‌ در محلی‌ که‌ بهم‌ می‌رسند باشد. حداقل‌ عرض جوش باید ٢ میلی‌متر باشد و همچنین‌ منطقه‌ جوش دچار لـه‌ شـدگی‌، شکسـتگی‌، بـالا آمدن بیش‌ از حد لبه‌ جوش به‌ داخل‌ یا خارج نشده باشد. همانطور که در شکل‌ مشخص است نمونه‌ جوش روی‌ هم‌ مناسب‌ و سه‌ نوع جوش نامناسب‌ را می توانید مشاهده نمایید.