آزمون حلقه یا تست کشش

آزمون تست کشش مقاومت تغییر شکل در برابر کشش یا کشیدن و استحکام جوش ارائه شده توسط آرم پایپ

توضیحات آزمون

استحکام کششی که با دستگاه تنسایل اندازه گیری می شود، توانایی پلیمرها در برابر حداکثر مقدار تنش کششی است که هنگام کشش تحمل می کنند و در آن دچار شکست نمی شوند. این نقطه، زمانی است که ماده از حالت تغییر شکل الاستیک به تغییر شکل پلاستیک انتقال پیدا می کند.

آزمون کشش از مهمترین و پرکاربردترین تست های پلیمر ها می باشد و نقش مهمی در انتخاب مواد برای تولید محصولات مختلف پلیمری دارد.

تست کشش مقاومت تغییر شکل در برابر کشش یا کشیدن را اندازه گیری می کند و همچنین میتوان استحکام جوش را سنجید. این‌ آزمون برای‌ لوله‌های‌ نوع M با پایه‌ پلی‌اتیلن‌ انجام می‌شود.

آزمونه‌ تکه‌ای‌ از لوله‌ به‌ طول ١±٢۵ میلی‌متر است‌ که‌ باید صاف و عمود بر محور لوله‌ بریده شود. تعداد آزمونه‌ها ١۵ عدد و پشت‌ سر هـم‌ مـی‌باشـند کـه‌ مطابق‌ شکل‌ در راستای‌ عمود بر درز جوش با سرعت‌ ٢/۵±۵٠ میلی‌متر بر دقیقه‌ کشیده مـی‌شـوند. قطـر میله‌ نگهدارنده آزمونه‌ باید حداقل‌ ۴ میلیمتر باشد.

حداقل‌ استحکام حلقه‌ای‌، باید مطابق‌ جدول زیر باشد.

حداقل استحکام حلقه ای لوله های نوع M

در جدول زیر محاسبات انجام شده و مرتبط با حداقل استحکام حلقه ای لوله های نوع M با پایه پلی اتیلن را مشاهده می کنید.